Za študente

ZA ŠTUDENTE

Dangerous Hope Slovene Poster with Text-12

Odločitve, ki jih mladi ljudje sprejemajo v času svojega univerzitetnega študija, imajo lahko trajne posledice, ne le za njih osebno, marveč tudi za skupnosti in družbo, ki jim pripadajo, saj se razvijajo v novo generacijo voditeljev na različnih področjih proizvodnega in javnega sektorja. Kot bodoči pedagogi, znanstveni in kulturni delavci, zdravniki, agronomi, ekologi, poslovneži in gospodarstveniki prav v tej življenski dobi usvajajo raznovrstne sposobnosti s katerimi bodo tako ali drugače odločilno vplivali na družbo, okolje in gospodarstvo. V Društvu Zaživi življenje želimo spodbujati ustvarjalno energijo študentk in študentov in njihovo reflektirano oblikovanje svojih življenskih ciljev v skladu z vrednotami, za katere se zavestno opredelijo.

Tekom leta prireja naše društvo v sodelovanju z drugimi združenji različne študentom namenjene dogodke, npr. pogovorne večere in okrogle mize z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki z različnih področij, in s tem odpira prostor za kreativno in kritično soočanje idej študentk in študentov z različnih študijskih smeri in fakultet. Spodbuja interakcijo s študenti iz drugih držav, udeležbo na mednarodnih konferencah in drugih srečanjih, ter druženje in sklepanje prijateljstev s študentkami in študenti, ki so na mednarodni izmenjavi v Sloveniji.

Društvo ZVEŠ www.zves.si

Društvo VEČ www.englishcamp.si